Política de privacidade

Protección de datos

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade da RAG con CIF Q1568003F e domicilio social na rúa Tabernas 11, 15001 – A Coruña, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento da normativa vixente, a RAG informa de que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir os preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non se comunique o contrario, entenderase que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificar calquera variación e que presta o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

RAG informa de que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. A RAG se compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como ao consentimento prestado para o tratamento destes, dirixindo a súa petición ao enderezo postal indicado máis arriba ou ao correo electrónico secretaria@academia.gal.

Á súa vez, infórmase de que pode contactar co Delegado de Protección de Datos da RAG, dirixíndose por escrito ao enderezo de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade da RAG.

Política de privacidade

O acceso e utilización do sitio web www.academia.gal supón a aceptación na súa totalidade e a obriga de cumprir por completo os termos e condicións recollidos na presente política de privacidade. A prestación do servizo do sitio web ten unha duración limitada ao tempo en que o/a usuario/a manteña a conexión co sitio web o a algún dos servizos que a través deste se facilitan. Polo tanto debe lerse atentamente a presente política de privacidade en cada unha das ocasións en que se dispoña a utilizar o sitio web, xa que esta pode sufrir modificacións.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, a RAG informa ao usuario/a de que os datos obtidos a través do sitio web se incorporarán a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsable a institución.

RAG utilizará os datos persoais do/a usuario/a para os fins que se indican nos diversos formularios incluídos nesta páxina, de xeito que se poidan atender as relacións que poidan xurdir entre a institución e os/as usuarios/as como consecuencia das solicitudes ou xestións expresadas nos ditos formularios.

Así mesmo, ao facer clic no botón “Enviar” incorporado nos formularios, o/a usuario/a declara que a información e os datos que facilitou neles son exactos e veraces.

Seguridade

RAG levou a cabo as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garanten a seguridade dos datos da persoa usuaria e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, todo iso en cumprimento do disposto no título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Ponse no seu coñecemento que poderá exercitar, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos mediante a remisión dunha comunicación escrita ao enderezo da RAG. Dita comunicación deberá ir dirixida á atención da Secretaría da RAG ou ao enderezo electrónico (secretaria@academia.gal).

Política de Cookies

Ao igual que outros sitios web, a páxina institucional da RAG utiliza unha tecnoloxía denominada cookies para obter información acerca do uso do sitio web.

RAG informa de que pode utilizar cookies no seu equipo que sexan necesarias para a navegación polo sitio web.

Tipo de cookies que usa o sitio web

O sitio web utiliza cookies de sesión. Estas cookies recollen e almacenan datos unicamente mentres o/a usuario/a accede ao sitio web e permítenlle ser recoñecido/a no dito sitio, de xeito que calquera cambio que realice ou calquera dato que introduza recordarase dunha páxina a outra.

O nome de dominio do servidor que transmite e activa os procedementos automáticos de recollida é academia.gal e o seu prazo de validez é de 30 días, transcorridos os cales son automaticamente borrados os arquivos cookie.

Inhabilitar e bloquear cookies

En calquera caso, a RAG informa de que, dado que as cookies non son necesarias para o uso do sitio web, o/a usuario/a pode bloquealas ou inhabilitalas na configuración do seu navegador, o cal lle permite rexeitar a instalación de todas as cookies ou dalgunhas delas. A maioría dos navegadores permiten advertir da presenza de cookies ou rexeitalas automaticamente. Se se rexeitan, poderá seguir usándose o sitio web, aínda que o uso dalgún dos seus servizos poderá ser limitado.

Cambios na política de cookies

É posible que a RAG actualice a presente política de cookies do sitio web, polo que se recomenda revisar esta política cada vez que se acceda ao sitio web, co obxectivo de informarse sobre como e para que se usan as cookies.

Contacto

En caso de dúbida, comentario ou suxestión sobre a política de cookies, por favor escriba a: web@academia.gal.