Presentación

Nas últimas décadas Galicia converteuse nunha referencia nos estudos de onomástica en Europa, tanto na toponimia coma na antroponimia. Os estudos toponímicos teñen aquí, desde o labor precursor de Martín Sarmiento, no século XVIII, unha longa tradición e víronse impulsados nos últimos anos do XX polo traballo da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, que acometeu a tarefa de revisar o Nomenclátor de Galicia.

Seguindo ese ronsel, coidamos que os tempos son chegados para a celebración dun congreso internacional en que Galicia se mostre á vangarda deses traballos de investigación co foco nun aspecto crucial para a nosa cultura e a cultura europea: o Camiño de Santiago.

O camiño (ou mellor, os camiños) que traen os peregrinos a Santiago de Compostela son unha fonte inesgotable de toponimia de moitos países e en moitas linguas, nomes xeográficos ben coñecidos, especialmente as localidades que inician e pechan os distintos treitos susceptibles de facer nunha xornada. Non obstante, aqueles lugares e paraxes (camiños, fontes, muíños, propiedades rústicas…) que se encontran entre un e outro punto teñen pouca visibilidade e non son moi coñecidos polos camiñantes nin polos estudosos da toponimia; nun bo número de casos só se conservan na memoria local e corren risco de desaparecer desa memoria porque, co abandono do territorio máis rural, non hai necesidade de transmisión.

Mapa incluído na Historia General de España de Modesto Lafuente, ano 1850.
O autor traduce o termo árabe Jalikiah (Galicia) por Reino de León. Fonte: Wikipedia

As institucións propoñentes, a Real Academia Galega, a Universidade de Santiago de Compostela e a Asociación Galega de Onomástica son en Galicia fornecedoras de ferramentas pioneiras no ámbito da onomástica.

Pola súa parte, a RAG impulsou Galicia Nomeada, o extinto Proxecto Toponimia de Galicia e o portal Toponimia de Galicia. Tamén a Cartografía dos Apelidos Galegos, xunto co ILGa, quen sostén unha sección de Onomástica que nace da súa participación no proxecto internacional PatRom, de estudo dos apelidos románicos desde a década de 1990; e, xunto coa AGOn, a colección Terra nomeada que estuda a toponimia dos concellos galegos. Ademais, a AGOn promoveu anteriormente dous Congresos Internacionais sobre onomástica galega, en Santiago (2002) e Pontevedra (2006); este congreso suporía o terceiro deles. O Instituto da Lingua Galega, pertencente á Universidade de Santiago de Compostela, acolle os investigadores que elaboraron o Nomenclátor e moitos dos membros da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia; e tamén sede dun proxecto de investigación sobre a toponimia de toda la península ibérica que reúne os mellores especialistas na materia.

Detalle do Atlas catalán de Cresques Abraham.
Copia de 1959 do orixinal de 1375. Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos. Fonte: Wikipedia

Toda esta actividade posibilita estas institucións para se constituíren en elos vertebradores e impulsores dos novos estudos toponímicos en Europa, a través dunha chamada ó inicio dos estudos científicos sobre a toponimia dos Camiños de Santiago. E é un obxectivo principalmente filolóxico pero non só. Queremos que o europeísmo e tamén a multidisciplinaridade percorran estas xornadas: a aplicación das novas tecnoloxías, a historia, a cartografía, o turismo, a rehabilitación do patrimonio… serán outros dos distintos eixes deste Congreso.

Así, atenderon a chamada, tanto a participar no comité científico como a presentar os seus traballos, investigadores de distintas universidades galegas, españolas e europeas, e doutras institucións, como o Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), a Euskaltzaindia, o Institut d’Estudis Catalans, a Academia Valenciana de la Llengua, o Instituto Geográfico Nacional (Madrid), a Dirección Xeral de Política Lingüística e o Instituto de Estudos de Territorio da Xunta da Galicia. O obxectivo é principalmente filolóxico, pero non só. Queremos que o europeísmo e tamén a multidisciplinaridade percorran estas xornadas: a xeografía, a historia e a cartografía serán outros dos distintos eixes deste Congreso.